Hankesuunnitelma

Hankeidea ja tavoitteet

Hankkeessa selvitetään minkälaisia resursseja ja edellytyksiä Suupohjassa olisi luovien- / kulttuurialojen ja teknologian yhteistyölle. Tarkoituksena olisi selvittää esimerkiksi voidaanko Suupohjaan perustaa hacklab -tyylinen paikka/paikkoja, jotka olisivat nuorille suunnattuja kokoontumispaikkoja, joissa he voisivat toteuttaa omaa luovuuttaan. Tilat tulisi olla erilaiseen luovaan toimintaan soveltuvat sekä oikealla tavalla varustetut, jotta tiloja olisi helppo käyttää ja laiteet olisivat helposti saatavilla. Tiloissa tehtäisiin tavoitteellista toimintaa, siellä ei vain oleiltaisi.

Hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisen tulevan Luovuus kohtaa teknologian -kehittämishankkeen yhteistyötahoja, kuten Suupohjan Ammatti-instituutti, kansalaisopistot, musiikkiopistot ja -ryhmät, bändit, Kauhajoen Evankelinen Opisto, taideyhdistykset, muut yhdistykset ja oppilaitokset. Aiheeseen liittyvä selvitys on tehty Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2010 Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin toimesta. Olemassa olevaa selvitystä käytetään pohjana uudelle selvitykselle, joka koskee erityisesti Suupohjan seutukuntaa.

Suupohjassa on jo pidetty asiasta kiinnostuneiden kanssa ideointipalaveri, jonka koollekutsujana toimi Suupohjan Kehittämisyhdistys. Vastaavanlainen / vastaavanlaisia palavereita on tarkoitus järjestää myös hankkeen aikana, jotta alan osaajilta saataisiin kaikki mahdolliset ideat käyttöön.

Hankkeen kohderyhmä

Tämän selvitysosion kohderyhmänä ovat ennen kaikkea nuoret. Siksi projektipäällikön avuksi kerätään asiantuntijaryhmä, joka koostuu nuorista ja nuorisotyöntekijöistä. Asiantuntijaryhmä tuo oman näkemyksensä selvitykseen ja saatuihin tuloksiin.


Sisältö ja aikataulut

Hankkeen aikana selvitetään
 • Minkälaista tarvetta Suupohjan alueella olisi luovuuden ja teknologian kohtaamisille?
 • Onko uudenlaisille luovalle toiminnalle mahdollisuuksia ja resursseja?
 • Ketkä olisivat mahdollisten uusien palveluiden käyttäjiä Suupohjassa?
 • Löytyykö seudulta halukkaita ja innostuneita tekijöitä?
 • Mitkä tahot järjestävät alan koulutusta (esim. Suupohjan Ammatti-instituutti, Kauhajoen Evankelinen Opisto, ym.)? Minkälaisia tarpeita tai resursseja heillä on?
 • Ketkä voisivat olla mahdollisen tulevat kehittämishankkeen yhteistyötahoja / -kumppaneita (esim. Saiedu, SeAmk, Kauhajoen Evankelinen opisto, kansalaisopistot, yritykset, yhdistykset, harrasteryhmät, yksityiset henkilöt ym.) ja minkälaista yhteistyötä kenenkin kanssa voisi tehdä?
 • Minkälaisia vastaavia paikkoja / projekteja / toteutuksia on muualla Suomessa.

Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia esimerkiksi
 • Voisiko Suupohjaan perustaa Hacklab-tyylisen tilan,
  • jossa olisi mahdollisuus esimerkiksi 3D-tulostamiseen ja erilaisten audiovisuaalisten projektien työstämiseen?
  • Sijaitsisiko tila fyysisesti yhdessä paikassa vai voisiko se olla liikkuva?
  • Ketkä olisivat tilan käyttäjiä (esim. harrastajat, koulut, kansalaisopisto, ym.)?
  • Minkälaista ohjattua toimintaa tilassa voisi järjestää (esim. kursseja eri-ikäisille, kerhotoimintaa, ym.)? Voisiko tila toimia ponnahduslautana aloittelevalle alan yrittäjälle?
 • Millä tavalla kulttuuritoimijat tms. voisivat käyttää yhteiseksi hyväkseen internetin tuomia mahdollisuuksia (esim. pilvipalvelut, sosiaalinen media, mobiilipalvelut, ym.)
 • Voisiko olemassa olevia tiloja varustaa esim. kuvan ja äänen tallentamiseen, jolloin erilaisia tilaisuuksia (näytelmät, konsertit, ym.) voisi seurata reaaliaikaisesti internetin välityksellä vaikka kotisohvalta?
 • Olisiko Suupohjassa tarvetta uusien ja uusia sovelluksia käyttävien videoneuvottelulaitteiden ja -paikkojen perustamiseen, joita voisi hyväksikäyttää  esimerkiksi opetukseen (kansalaisopistot, musiikkiopistot, ym.)?
 • Voisiko Suupohjaan perustaa erilaisia virtuaalireittejä tai luoda uusia elämyksiä lisätyn todellisuuden avulla (esim. virtuaalinen taidenäyttely tyhjässä tilassa)?
 • Minkälaisia kokonaiselämyksiä voisi tuottaa osana erilaisia kulttuuripalveluja/-tapahtumia käyttäen hyväksi teknologiaa (esim. palvelupolku-ajatus, yleisötyö, ym.)
 • Millä tavalla teknologiaa voitaisiin käyttää jo tapahtumien luomisen ja järjestämisen apuna (esim. yleisö voisi osallistua Nummirockin/Lauhan Spelien ym. järjestelyihin ja päätöksiin virtuaalisesti pitkin vuotta)?

Konkreettisia toimenpiteitä:
 • Tapaamisia ja ideointipalavereita
  • teknologia-alan toimijoiden kanssa
  • erilaisten yhteistyötahojen kanssa (oppilaitokset, yhdistykset ym.).
  • nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa
 • Opintomatkat Suomessa vastaavanlaista toimintaa järjestävien tahojen luokse.
 • Ideoiden ja tiedon kerääminen ja jäsentäminen.
 • Jatkosuunnitelmien laatiminen.
Hankkeen aikataulu
 • 05-08/2013 Tapaamisten sopiminen eri tahojen kanssa. Asiantuntijaryhmien kokoaminen. Tapaamisia / ideointipalavereja eri toimijoiden / asiantuntijaryhmien kanssa.
 • 09/2013 Tutustumiskäyntejä vastaaviin paikkoihin / hankkeisiin Suomessa.
 • Tapaamisia / ideointipalavereja eri toimijoiden / asiantuntijaryhmien kanssa. Asiantuntijapalveluiden hintatason tarkistaminen. Hankkeesta tiedottaminen medialle.
 • 10/2013 Sopimusten tekeminen ja aikatauluista sopiminen ostopalveluita tuottavien tahojen kanssa. Tapaamisia / ideointipalavereja eri toimijoiden / asiantuntijaryhmien kanssa. Selvityksen työsuunnitelman tarkistaminen ja uusien ideoiden ottaminen mukaan selvitykseen.
 • 11/2013 Yhteiset toimet ja tulosten tarkastelu ostopalveluita tuottavien tahojen kanssa. Tutustumiskäyntejä vastaaviin paikkoihin / hankkeisiin Suomessa. Uusia tapaamisia eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa.
 • 12/2013-01/2014 Hankkeen jatkotoimenpiteiden miettiminen ja neuvottelut yhteistyö- ja rahoitustahojen kanssa.
 • 02-03/2014 Hankkeen viimeiset paperihommat ja selvityksen tulosten jakaminen yhteistyökumppaneille ja muille tahoille.
 • 04/2014 Hankkeen loppuunsaattaminen.

Hankkeen toteuttaja, omarahoitusosuus ja tulokset
Hanketta hallinnoi Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry. Yhdistys vastaa itse hankkeen omarahoitusosuudesta.
Hankkeen tulokset jäävät suupohjalaisten kulttuuritoimijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön. Esiselvityshankkeen jälkeen toteutetaan aiheeseen liittyvä pidempi kehittämishanke, mikäli siihen katsotaan olevan todellista tarvetta ja mahdollisuuksia.

Tiedottaminen
Hankkeesta laaditaan tiedote medialle. Erilaisten yhteistyötahojen kartoituksen ja tapaamisten kautta hankkeesta tiedotetaan suoraan myös yhteistyötahoille.
Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen nettisivujen sekä Facebook-sivun kautta. Aikataulun loppupuolella laaditaan taas tiedote medialle hankkeen lopputuloksista ja hankkeenjälkeisistä suunnitelmista.